Reuglamin sklepu internetowego określający. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje/Gwarancje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Andrzej Jóźwiak, Firma Anda Kilińskiego 216, 93-106 Łódź, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklepanda.com
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Jóźwiak, Firma Anda Kilińskiego 216, 93-106 Łódź, NIP: 7261095931, tel. 601360501

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Firma Anda Kilińskiego 216, 93-106 Łódź
 2. Adres e-mail: biuroanda47@gmail.com
§3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE
 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 • Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 • Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 • Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, w innym przypadku kupujący otrzymują paragon.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy https://sklepanda.com. zostanie przesłane mailowo do klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną rozmową mającą na celu weryfikację złożonego przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia, kiedy ewentualna weryfikacja nie nastąpi.
 • Odmowa przyjęcia złożonego przez klienta zamówienia będzie równoważne z naruszeniem niniejszego regulaminu i skutkuje tym, że pieniądze za towar nie będą zwrócone.
 • Wszelkie niezgodności w dostawie tj.brak paragonu, faktury, gwarancji należy zgłaszać do 5 dni od dostawy przesyłki.
§5 PŁATNOŚCI
 • Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Nr rachunku Bankowego mBank  52 1140 2004 0000 3502 5340 1206
  • za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
  • za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
  • kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie w dni robocze.
 • W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu..
 • W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie..
 • Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..
 • Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia..
 • W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Kupujący, Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący, Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący, Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, Kupujacego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.Polityka prywatności i cookies
  • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
   • ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  • Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
   • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
   • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
    – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego
    – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  §11 ZASTRZEŻENIA
  • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
  • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  • Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
  • Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
  • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  NAZWA FIRMY
  adres e-mail: …………….

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  ..........................................................................................................................

  Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
  ..............................................................................................................................

  Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
  ..........................................................................................................................................

  Numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot
  .................................................................................................................................................................................. .............................................................................................

  Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

   

   

   

  Data ............................................

   

  (*) Niepotrzebne skreślić.

 • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta